مخترع ایمیل درگذشت

/
ری تاملینسون با اختراع پست الکترونیکی یکی از افرادی بود که دنیای ارتب…