شرکت بین المللی میعاد سافت

مشاوره , مجری و طراح پروژه های تبلیغاتی در ترکیه و ایران